اینجا از آخرین طرح های آشپزخانه الهام بگیرید
انواع آشپزخانه

اینجا از آخرین طرح های آشپزخانه الهام بگیرید

ساخت آشپزخانه رویاهایتان یک فرصت نادر برای ایجاد فضایی هست هم از نظر ظاهری و هم از نظر کاربردی برای تان مناسب بوده و ما بعنوان تولید کننده ای که دستی در طراحی شیرهای آشپزخانه و نوآوری دارد ، می توانیم آخرین مدلها و گرایشات را به قلب آشپزخانه شما بیاوریم .

آشپزخانه ای که مانند یک نقطه ی کانونی در منزلتان باشد : جدا از اینکه آشپزخانه تان به آشپزی یا مهمانی گرفتن و یا محلی برای جمع شدن فامیل و دوست اختصاص داده شده باشد ، یک فضای نسبتاً شلوغ در خانه است . ما آشپزخانه های طراحی شدۀ خودمان را در گالری های تصاویرمان برای الهام بخشیدن بشما جهت خلق فضای آشپزخانه تان مورد نظرتان قرارداده ایم

یک فضا و چندین کاربرد

در قرن جدید تغییرات عمده ای هم در طراحی و هم در استفاده از آشپزخانه ها رخ داده است. فضایی نشیمن و آشپزی و سرگرمی همگی باهم ادغام شده اند.